Veritaban? ??z?mleri

 

____________________________


1983 y?l?ndan bug?n'e; Bilgisayar M?hendisli?i tecr?bemizle...

Grafik ve Bask? Hizmetlerimiz
Firma/dernek/hizmet tan?t?m?, al??veri?/e-ticaret siteleri, portallar,?
firman?n lokal bilgilerinin internet ?zerinden?payla??m?,
firma?dahili ?zel bilgisayar projeleri gibi konularda haz?rlanacak projeler/siteler i?in:
ANAL?Z*
??in teknik?analizi'nin firma ?al??anlarla birlikte yap?lmas?,
KODLAMA*
Sayfalar, programlar?ve formlar?n html, klasik asp, js, vb?veya dot.net kullan?larak?kodlanmas?/haz?rlanmas?,
VER?TABANI Y?NET?M?
*
Bilgi saklama gerektiren projeler i?in; access/MS SQL?gibi VeriTaban? Y?netim sistemlerinin kullan?larak; tablolar?n tasar?m?, tan?t?m? ve i?letimlerinin yap?lmas?,
GRAF?K ??LEME*?
Varsa resim/fotograf veya ?izimlerin; konuya uygun ve ?zg?n olarak d?zenlenmesi,
SANAL POS
*
Proje gere?i kullan?lacaksa; Kredi Kart? kullan?m? i?in banka(larla) g?r???lerek sanal-POS sisteminin uyarlanmas?,
SSL*?
G?venlik testlerinin yap?larak gerekli ise g?venlik?sertifikalar?n(SSL) sisteme uyarlanmas?,
HOSTING/SUNUCU*
Altyap? i?in?fiyat/performans/fayda analizlerinin yap?lmas?, projenin aktar?lmas? ve uyarlanmas? ya da istenirse firma b?nyesinde sunucu kurulu?u ve?gereken ba?lant?lar?n?n yap?lmas?,
TEST
*
Testler ve d?zetmelerin yap?lmas?,
PERFORMANS
*
Performans ve cevap s?relerinin incelenmesi ve iyile?tirilmesi, YEDEKLEME*
Yedekleme sistemlerinin tasarlanmas?, haz?rlanmas? ve uyarlanmas?,
BAKIM
*
Site/proje bak?m?n?n ve i?letmesinin yap?lmas?,
E??T?M*
Gerekli ise firma personeline kullan?m, veritaban? ba?lant?lar? ve teknik altyap? hakk?nda bilgi ve e?itimlerin verilmesi.

 

Founder chanel replica founded the Chanel brand in Paris, France in 1913. replica gucci wide range of products, including clothing, jewelry and accessories, cosmetics, perfume, each product is famous, especially her hermes replica and replica bags . Chanel is a famous brand with more than 80 years of experience. Chanel fashion always has elegant, simple and exquisite style. She is good at breaking through the tradition. She successfully pushed the fake bags of “Five Flowers” to simple and comfortable in the 1940s. This is perhaps the earliest modern casual wear.

 

 

 


B?t?n haklar? sakl?d?r AWG - 2000-2011
Ho?geldiniz >
Web Site
Programlama
Grafik & Bask?
?al??ma ?rnekleri
?leti?im
?? Takip