Holoweb Komple Hizmet
Bilgi & Talep Formu
Web Sitesi
Yap?m A?amalar?
ve ?al??ma Y?ntemimiz

 


____________________________


____________________________


Veritaban? Hizmetlerimiz

Yukar?
Web sitesi yapt?rmaya karar verdiniz ve bizimle ileti?im kurdunuz...

 

 

 


B?t?n haklar? sakl?d?r AWG - 2000-2011
?al??ma ?rnekleri
Grafik & Bask?
Programlama
Web Site
Ho?geldiniz >

Founder chanel replica founded the Chanel brand in Paris, France in 1913. replica gucci wide range of products, including clothing, jewelry and accessories, cosmetics, perfume, each product is famous, especially her hermes replica and replica bags . Chanel is a famous brand with more than 80 years of experience. Chanel fashion always has elegant, simple and exquisite style. She is good at breaking through the tradition. She successfully pushed the fake bags of “Five Flowers” to simple and comfortable in the 1940s. This is perhaps the earliest modern casual wear.

?? Takip

Holoweb - Komple Hizmet servisimizin i?erdi?i birimleri inceleyerek;
i?inizin tan?t?m?na yeterli olan web sitesinin kapasite ve b?t?esini, sitemizden doldurarak, taraf?m?za g?nderece?iniz
Talep Formu arac?l??? ile ??renebilirsiniz.

Formunuza cevaben g?ndermi? oldu?umuz teklifimiz taraf?n?zdan uygun g?r?l?p onayland??? takdirde, birlikte ?al??maya ba?lam???z demektir.

Do?ru tasar?m...

?kinci a?amada; ?zerinde anla?t???m?z paketin i? kalemlerine uygun olarak, firman?z?n konusu detaylar?yla incelenir ve ilgili b?l?mleriyle kar??l?kl? g?r??meler yap?l?r.

?? analizi do?rultusunda tasarlanan web sitenizin; sayfalar?n?n i?erik yerle?imi, alt b?l?m kategoriler?, sayfalar aras? dola??m? sa?layan d?men ba?lant?lar?n? g?steren Site Tasar?m eskizi onay?n?za sunulur.

Bu ?al??man?n amac?; i?inizin sitenizden eksiksiz yans?t?lmas? ve en y?ksek verimin sa?lanmas? i?in gereken do?ru sunu? ve i?leyi?in belirlenmesidir.Tasar?m eskizi taraf?n?zdan onayland?ktan sonra sayfa yap?m a?amas?na ge?ilir.

Sayfa uygulamalar? firma konusunun yap? ve ihtiyac?na g?re se?ilen holoweb paketin i?eri?i do?rultusunda, HTML, flash, asp, php, sql, cgi, ve java Program uygulamal? olabilir.

Estetik ve dinamik sayfa uygulama...

Sayfalar?n estetik yerle?imi, kullan?lacak ?zg?n logo, g?r?nt?ler, renkler, ?stbant, buton, ikon, banner, animated gif ve duyuru i?in e-kart ?al??malar? grafik departman?m?z taraf?ndan uygulan?p, onay?n?za sunulur.

Talep etmeniz halinde foto?raf-g?r?nt?leme hizmeti de verebiliriz.


?? Takibi...

Web siteniz ile ilgili yap?lmakta olan ?al??malar?, server i?lemleri kay?tlar?n?, hesap durumu raporlar?n? ve sitenizin istatistiklerini; ?? Takip b?l?m?m?zdeki - kendi kullan?c? ad?n?z ve ?ifreniz ile ba?lanaca??n?z kontrol panel'den takip edip, g?r??lerinizi bildirebilirsiniz.
Sayfalar?n taraf?n?zdan onaylanmas?ndan sonra internet'te yay?n a?amas?na ge?ilir.

H?zl?, g?venilir sunucu, 24 / 7 teknik destek...

Sitenizin internet'te yay?nlanmas? ve adresinize ulas?labilmesi i?in; firman?za ait internet kimli?i olan ?zg?n bir isim (domain) alman?z ve belirli bir server'de yer edinmeniz gerekir. Buna web sitesi hosting (bar?nd?rma) denmektedir.

Biz; Holoweb - Komple Hizmet anlay???zla, bu i?lemlerin yan?s?ra:
dosya transferleri (FTP),
linklerin ba?lanmas?,
e-posta hesaplar?n?n kullan?ma a??lmas?,
web ?zerinden mail kontrol imkan? (ba?ka bir bilgisayardan kendinize ait mailleri al?p vermeniz)
ve arama motorlar? standart kay?tlar?
hizmetlerini de vermekteyiz.

Siteniz art?k yay?ndad?r,
lakin sahipsiz dura?an kalmamal?, g?ncel ve dinamik olmal?d?r.

Sayfa bilgi g?ncelleme, site geli?tirme...

Sitenizin, yap?m ve yay?n a?amas?ndan sonra,
canl?l???n? koruyup g?ncelli?ini s?rd?rmesi i?in:


Sayfalar?n?zda yap?lmas? istenen bilgi de?i?iklikleri,
Yeni sayfalar?n veya b?l?mlerin eklenmesi,
Site geli?tirme talepleri,
Performans izleme, Teknik destek
Istatistik bilgileri raporlama

gibi Site Takibi i?lemleri taraf?m?zdan yap?l?r ve s?re bitiminde s?zle?me ile kar??l?kl? yenilenerek s?rd?r?l?r.

Biz; holoweb - tam ve do?ru hizmet anlay???m?zla, ta??d???m?z ?al??ma sorumlulu?u bilinci ile, istedi?iniz s?re internet'teki sanal kadronuz olarak sizinleyiz.
Siz de; huzur i?inde web sitenizin profesyonel i?leyi?ine g?venebilir, kazanc?n?z? ?o?altabilirsiniz.

?leti?im